1. Generelt
  1. Disse betingelser er gældende for husstande med et produkt leveret og driftet af ChargeME. Betingelserne er gældende fra den 15. februar 2021 og har forrang over øvrige betingelser og vilkår.
  2. Kunden (herefter omtalt ”kunden”) er den fysiske person, der afgiver en bestilling om køb og levering af produkter ved ChargeME.
  3. ChargeME ApS, Kokkedal Industripark 108, 2980 Kokkedal, CVR 42132349 (herefter omtalt ”ChargeME”) udgør den juridiske enhed, som Kunden indgår aftale om køb med.
  4. Begge parter er berettiget og forpligtet til at henholde sig til aftalens indhold.
  5. Kunden hæfter efter aftalens bekræftelse, fuldt for ladeboksens forbrug og evt. 3. parts brug af denne.
  6. Kunden hæfter for betaling af alle de tjenester og produkter, der ved ordrebekræftelse er indgået aftale om.
 2. Aftalen
  1. Aftalen dækker alle produkter og ydelser, der fremgår på ordrebekræftelsen eller fakturaen. Ændringer til disse skal ske skriftlig, og er først gældende ved ny bekræftelse deraf.
  2. Aftalen indgås når ChargeME sender en ordrebekræftelse eller en faktura pr. e-mail til kunden.
  3. Aftalen er oprettet og gældende fra ordrebekræftelsesdatoen eller fakturadatoen.
  4. ChargeME har ejendomsretten over det opsatte udstyr, hvilket derfor ikke kan gøres til genstand for udlæg, pant, udleje, salg, mv.
  5. Det forudsættes, at Kunden er berettiget til refusion af elafgift jf. gældende regler derom. Hvis dette viser sig ikke at være tilfældet, hæfter kunden for det fulde beløb.
  6. Kunden bekræfter på tro og love gennem aftalens indgåelse, at kunden er berettiget til at modtage refusion gennem ChargeME.
  7. Kunden betaler fuld afgift på sit el-forbrug, og må altså derfor ikke modtage refusion igennem andre ordninger, såsom men ikke begrænset til solceller, jordvarme eller el-opvarmet bolig.
  8. Kunden giver ChargeME samtykke til, at må opbevare betalingsoplysninger for opkrævning af abonnementsbetalinger.
   Kunden giver ChargeME samtykke til, at må udlevere fornøden dokumentation i tilfælde af at myndighederne efterspørger dette.
  9. Ved mistanke om indgreb i, tyveri/ bortkomst af, beskadigelse af, ualmindelig slitage af ladeboksen eller installationen, hæfter kunden for alle udbedringer.
  10. Kunden må ikke tildække, påklistre, farve, fjerne mærkater eller på anden vis ændre boksens udseende uden skriftlig tilladelse. I så fald hæfter kunden for alle udbedringer.
 3. Abonnementsydelse og bindinger
  1. Abonnementsydelser betales periodevis forud og trækkes automatisk.
  2. Første betalingen foretages ved månedsafslut og afregnes fra installationstidspunktet og frem til næste kvartalsafregning.
  3. Hvis der er bestilt tillægsydelser, vil disse normalt blive trukket sammen med denne afregning.
  4. Refusion ved abonnementsydelser:
   1. Refusionen udbetales eller modregnes kvartalsvist (Marts, Juni, September, December)
   2. For tjenester med strøm inkluderet gælder det, at der refunderes kr. 2,00 pr. kW/h op til det antal kW/h der er inkluderet. Herefter refunderes kr. 1,10 pr. kW/h.
   3. Ved indgåelse af abonnementsaftale, binder kunden sig uopsigeligt i 24 måneder fra abonnementsydelsens opstart. Efter denne periode reduceres bindingen til fortløbende 12 måneder.
   4. Ved indgåelse af abonnementsaftale, binder kunden sig fortløbende i 36 måneder.
   5. Kunden gøres opmærksom på, at takster for refusion kan ændres som følge af ændrede satser fra Skat eller anden relevant myndighed.
 4. Installation
  1. Efter ordrebekræftelsen vil kunden blive kontaktet af en autoriseret elektriker, der i samråd med kunden vil afdække installationens omfang, og evt. tilkøb afdækkes og prissættes.
  2. Betaling af standardinstallationen foretages sammen med bestillingen af kunden.
  3. Pris på tilkøbsinstallation afdækkes/aftales mellem elektriker og kunden efter den til enhver tid gældende prisliste.
  4. ChargeME forbeholder sig retten til at opkræve betaling for alt installation, der ikke er indeholdt i standardinstallationen.
  5. Betaling af aftalte tilkøbsinstallation trækkes sammen med førstkommende abonnementsydelse
  6. Hvis kunden ikke er på adressen som aftalt, forbeholder ChargeME retten til at fakturere en forgæves kørsel, sammen med næste abonnementsydelse.
  7. Kunden hæfter fuldt, for manglende tilladelser til at udføre installationen i eksempelvis lejebolig med henhold til kabelgennemføringer, strømafbrydelser og evt. gravearbejde.
  8. Standardinstallationens indehold er defineret i det enkelte tjenester.
  9. Arbejdet skal kunne udføres inden for normal arbejdstid som er Mandag til Torsdag 07:00-15:00 og Fredag 07:00-14:30
   (Yderligere installation, materialer og/eller kørsel kan tilkøbes i samråd med elektrikeren)
  10. Kundens nye installation er begrænset af stikledningens kablestørrelse og forsikringen deraf (Udvidelse kan tilkøbes)
  11. Kundens eksisterende eltavle skal have plads til udvidelsen af en gruppe (Udvidelse kan tilkøbes)
  12. Kundens eksisterende installation skal have en brugbar jordelektrode. Bemærk, at nogle bilmærker sætter store krav til denne jordelektrode for at lade. Det er kundens ansvar at afdække disse krav med bilforhandleren inden. (Test af eksisterende installation og udvidelse kan tilkøbes)
  13. Gravearbejde er ikke inkluderet, men kunden må gerne foretage udgravningen inden installationens start.
 5. Produkt og installations levering
  1. Forventet forsendelse af produkter vil normalt tage 7 dage hverdage.
  2. Levering af installationsleverance: Efter ordrebekræftelse vil en autoriserede elektriker normalt kontakte kunden inden for 5 arbejdsdage, hvorpå der aftales det bedste tidspunkt for kunden.
  3. Der kan leveres til ”ikke bro-faste øer” mod merbetaling. Dog med særlig ordning i Grønland og på Færøerne.
 6. Fortrydelsesret
  1. Privatkunder (forbrugere) har uden begrundelse ret til at fortryde sit køb/leje, inden for 14. dage fra indgåelse af aftalen. Dette skal ske skriftligt pr. mail, i henhold til reglerne om fortrydelsesret i forbrugeraftaleloven.
  2. Fortrydelsesretten er ikke gældende for bestillinger foretaget af erhvervsdrivende.
  3. Returnering af produkterne sendes forsvarligt senest 14 hverdage efter fremsendte mail med ønske om fortrydelsesret. I pakken vedlægges ordrebekræftelsen. Fragtudgiften og ansvaret pålægger kunden. Er produktet beskadiget ved returnering hæfter kunden selv for dette.
  4. Returneringsadresse se venligst punkt 1.3.
  5. Produkt tilbagebetaling sker senest 14 hverdage efter, ChargeME har bekræftet modtagelsen af produktet.
  6. Har kunden ønsket at abonnementsydelsen påbegyndes inden for de 14 dages fortrydelsesret frist, skal kunden betale ydelsen til fulde, trods denne fortrydes.
 7. Kundens misligholdelse
  1. Ved misligholdelse af aftalen, forbeholder ChargeME sig retten til efter 10 dage, at stoppe for brugen af ladeboksen og abonnementsydelsesprodukterne.
  2. Bliver misligholdelsen af aftalen udbedret, forbeholder ChargeME sig retten til at genoptage brugen af ladeboksen og abonnementsydelsesprodukterne.
  3. Ved misligholdelse af aftalen, herunder manglende betaling, forbeholder ChargeME sig retten til at opsige aftalen og tilbageholde evt. refusions betalinger, opgøre udestående difference og slutafregne kunden med den fulde binding.
   Fortsætter misligholdelsen af aftalen, forbeholder ChargeME sig retten til at nedtage ladeboksen på kundens regning og lade 3.-part indkræve udestående.
  4. Misligholdelse kan eksempelvis være, men er ikke begrænset til; at undlade betaling, beskadigelse af udstyret, indgreb i installationen, tilslutning af andet end en elbil til ladeboksen, opgive falske oplysninger, ændre refusionsforholdene uden at oplyse dette til ChargeME.
 8. Opsigelse
  1. Opsigelsen af aftalen skal fremsendes skriftligt pr. mail, og vil blive behandlet ved månedsafslut.
  2. Ved opsigelse af aftalen, bliver kunden igen kontaktet af en autoriseret elektriker fra ChargeME, for at aftale nedtagelse af ladeboksen og installationen på kundens regning. Alternativt kan elektrikeren fjerne boksen og afslutte installationen for kunden. Derved kan kunden beholde installationen, mod mindre betaling.
  3. Reetablering af eksempelvis huller efter installationen påhviler kunden.
 9. Reklamationsret
  1. Ved ChargeME har kunden 24 måneders reklamationsret.
  2. Ved berettiget reklamation, kan kunden enten få produktet repareret, ombyttet, afslag i prisen eller pengene tilbage, afhængig af den enkelte situation.
  3. Ved reklamation sendes billede af produktet til ChargeME sammen med en fejlbeskrivelse, og vi vil vurdere sagen.
  4. Kunden skal altid sende din reklamation i rimelig tid, hvilket afgrænses til 2 måneder, alt efter hvad fejlen er, kan denne tid være mindre.
  5. Ved berettiget reklamation, sendes produktet i forsvarlig emballage til ChargeME på kundens regning.
  6. Ved returnering bedes kunden vedlægge forudgående mail, med beskrivelse af reklamationen.
  7. ChargeME modtager ikke pakker pr. efterkrav.
 10. Ansvar
  1. ChargeME stiller ladeboksen til rådighed for kunden og har den fulde risiko og ansvar for driften af boksen i abonnementsperioden.
  2. Ansvaret gælder ikke ved skader som følge af force majeure forhold.
  3. ChargeME installerer ladeboksen ved brug af Autoriseret el-installatør. Denne elinstallation tilhører ChargeME i abonnementsperioden. Installationen overdrages til kunden efter abonnementsopsigelse i henhold til gældende overdragelsesregler.
 11. Overdragelse
  1. Overdragelse af elinstallation og ansvaret kan finde sted efter opsigelse og udløb af abonnementsbindingsperioden.
  2. Kunden kan også overdrage aftalen, installationen og ladeboksen til en ny kunde, ved at hjælpe ChargeME med at indgå en aftale med den nye kunde. Dette kunne evt. være relevant ved fraflytning af et hus, hvor nye ejere gerne vil overtage aftalen. Kunden har i så fald det fulde ansvar for aftalen, indtil den nye kunde har overtaget aftalen. Denne overdragelse vil være mod en mindre opstarts betaling, der vurderes fra gang til gang.
 12. Priser
  1. ChargeME modtager kun betaling i Danske Kroner DKK.
  2. ChargeME tager til en hver tid forbehold for trykfejl, prisfejl, prisændringer og udsolgte varer.
  3. Nedenstående ses den til enhver tid gældende prisliste for ChargeME.
 
Produkt installationPris inkl. momsEnhed
Ekstra tavle til kombi afbryder: 850stk. 
Jordspyd med 5m kabel (ingen grave arbejde)1750stk. 
Kabel 5g6 oplagt i plastrør, clipset eller bøjlet185pr. m 
Kabel 5g2,5 oplagt i plastrør, clipset eller bøjlet150pr. m 
Dækplade til kabel i jord10pr. m 
Udskiftning af HPFI relæ (40A / 30mA)1100stk. 
Kabelbakke (kun kabelbakke) min. 2m175pr. m 
Kørsel pr. km = 8,60 (uden Bro, færge og parkerings)12pr. km 
Aftalt pris for færge inkl. Arbejdstid (Aftales pr. gang) kr 
Test af ladestander uden fejl inkl. Kørsel800pr. time 
Forgæves kørsel1495stk. 
    
Diverse priser   
Rykkergebyr (Gebyr + 1% i rente pr. md.)100  
Manglende betaling af abonnement75  
Fragt200

Luk